1

Xbridge configuration settings for Vsync (VSX)

The Blocknet

The Internet Of Blockchains

And

Decentralized Application Platform via Xbridge technology

Showing revision : 1


 • v3.8.7.5
  v3.8.6.4
  v3.8.6.3
  v3.8.6.1
  v3.8.6.0
  v3.8.5
  v3.8.5.0
  v3.6.5.0
  3.6.5.0

Filename: xbridge.conf

[VSX]
Title=Vsync
Address=Insert_your_wallet_address_VSX
Ip=127.0.0.1
Port=65011
Username=Insert_your_RPC_username_VSX
Password=Insert_your_RPC_password_VSX
AddressPrefix=70
ScriptPrefix=13
SecretPrefix=212
COIN=100000000
MinimumAmount=0
TxVersion=1
DustAmount=0
CreateTxMethod=BTC
MinTxFee=10000
BlockTime=60
GetNewKeySupported=true
ImportWithNoScanSupported=true
FeePerByte=20
Confirmations=0
TxWithTimeField=
LockCoinsSupported=